Regulamin sklepu internetowego zywia.eu

I. Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy zywia.eu działający pod adresem internetowym www.zywia.eu zwany dalej Sklepem, stanowi teleinformatyczną platformę sprzedażową i prowadzony jest przez firmę: Kosmetyka Naturalna „Żywia” Arkadiusz Woźniak z siedzibą w Jaśle przy ul. Adama Mickiewicza 108, 38-200 Jasło, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej, posługującą się nadanym jej numerem identyfikacji podatkowej (NIP) 6852222013 oraz numerem statystycznym REGON 365853435, zwaną dalej: Sprzedawcą.

2. Sprzedawca udostępnia następujący adres poczty elektronicznej i numer telefonu, przeznaczone do kontaktu z nim oraz do składania zamówień: kontakt@zywia.eu, nr telefonu 787391728 (koszt połączenia według taryfy operatora). 
3. Dane teleadresowe, o jakich mowa w ustępach poprzedzających stanowią dane umożliwiające szybki i efektywny kontakt ze Sprzedawcą. 
4. Adres pod jakim można składać reklamacje: ul. Mickiewicza 108, 38-200 Jasło.

II. Warunki dotyczące sprzedaży Towarów

1. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu oferuje sprzedaż produktów (zwanych dalej także: „Towarami” lub „Produktami”) w sieci Internet.
2. Stroną umów zawieranych ze Sprzedawcą, w związku ze sprzedażą realizowaną w Sklepie, może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna posiadająca częściową zdolność do czynności prawnych (osoba małoletnia, która ukończyła lat 13 lub osoba częściowo ubezwłasnowolniona) posiadająca zgodę przedstawiciela ustawowego, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną (zwana dalej: „Klientem”).
3. Sprzedawca przyjmuje zamówienia za pośrednictwem strony www.zywia.eu. Zamówienia składane są w Sklepie poprzez użycie przycisku opisanego „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Dane umożliwiające złożenie zamówienia w sposób określony w zdaniu poprzedzającym wskazano w § I ust. 2 niniejszego regulaminu zwanego dalej „Regulaminem”. 
4. Po złożeniu zamówienia, Klient za pośrednictwem poczty elektronicznej (email) zostaje powiadomiony o jego przyjęciu przez Sprzedawcę (chwila zawarcia umowy sprzedaży).
5. Powiadomienie o jakim mowa w ust. 4 obejmuje informacje o Produkcie objętym zamówieniem, w tym w szczególności jego głównych cechach, jego cenie, wraz z wszelkimi podatkami, opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz o innych kosztach, jeżeli są związane z realizacją zamówienia, a także o sposobie i terminie zapłaty za Produkt objęty zamówieniem. Sprzedawca potwierdza w ten sposób zawarcie umowy, przesyłając jednocześnie treść Regulaminu i czyniąc tym samym zadość obowiązkowi dostarczenia Klientowi będącemu konsumentem informacji o jakich mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta.
6. Sprzedawca umożliwia swoim Klientom zapłatę za zamówienie na trzy sposoby:
a) za pobraniem - gotówką kurierowi przy odbiorze Towaru,
b) przelewem, na podany w toku składania zamówienia rachunek bankowy Sprzedawcy,
c) kartą płatniczą lub przelewem za pośrednictwem systemu Przelewy24 ( Przelewy24 to serwis zewnętrzny, dzięki któremu można płacić w sklepie www.zywia.eu kartą płatniczą lub tzw. przelewem szybkim - przelew szybki polega na tym, że podczas składania zamówienia Klient zostaje przekierowany na stronę swojego banku, loguje się i otrzymuje do zaakceptowania hasłem formularz przelewu; Klient nie musi podawać żadnych dodatkowych informacji; jednocześnie niezwłocznie po wykonaniu takiego przelewu Sprzedawca otrzymuje informację, że zamówienie jest opłacone i może wysyłać Towar.

7. Sprzedawca rozpoczyna realizację zamówienia: 
a) w przypadku płatności gotówką przy odbiorze - w chwili złożenia przez Klienta zamówienia,
b) w przypadku pozostałych sposobów płatności - w chwili autoryzacji transakcji płatniczej. 
8. Do każdego zamówienia wystawiany jest dokument sprzedaży.
9. Jeśli złożone przez Klienta zamówienie nie będzie mogło zostać zrealizowane z uwagi na niedostępność określonego Towaru, Klient niezwłocznie zostanie o tym fakcie poinformowany i najpóźniej w terminie 30 dni od chwili zawarcia umowy (por. ust. 4 powyżej) otrzyma zwrot wpłaconej już sumy pieniężnej. Jeżeli takie będzie wyraźne życzenie Klienta, Sprzedawca wskaże Klientowi termin dostawy Towaru niedostępnego i jeżeli Klient wyraźnie zaakceptuje taki termin, zamówienie będzie uważane za ważne, a jedynie czas jego realizacji ulegnie zmianie stosownie do ustaleń Stron. Strony mogą także, na wyraźne życzenie Klienta, dokonać innych ustaleń niż opisane powyżej.III. Ceny

1. Wszystkie ceny podawane w Sklepie są wyrażone w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto. 
2. Cena podana przy Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
3. Koszty dostawy są uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.

IV. Warunki dostawy Towaru

1. Każdy Towar prezentowany w Sklepie opatrzony jest informacją o tym, czy znajduje się w magazynie Sklepu. Jeżeli Towar znajduje się w magazynie Sklepu, wysyłka zamówionego Towaru następuje najpóźniej w dniu roboczym następującym po dniu rozpoczęcia realizacji zamówienia, zgodnie z postanowieniami pkt II.7 Regulaminu. Za dni robocze uznaje się dni tygodnia od poniedziałku do piątku, które nie są dniami ustawowo wolnymi od pracy.
2. Dostawa Towaru realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost, firmy kurierskiej DHL a także do paczkomatów InPost, oraz w formie odbioru osobistego w punkcie Jasło, Czackiego 11 przy czym Klient sam wybiera sposób dostawy po zapoznaniu się z kosztami, jakie wiążą się z dostawą określonego rodzaju. O kosztach dostawy Towaru Klient informowany jest przed złożeniem zamówienia i przed dokonaniem wyboru rodzaju dostawy.
3. Termin otrzymania przez Klienta przesyłki z zamówionym Towarem uzależniony jest od sposobu dostawy.


V. Odstąpienie od umowy

1. Zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta, każdy Klient, który nabył w Sklepie Towar jako konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, może odstąpić od umowy sprzedaży Towaru na zasadach i w sposób określony na stronie http://zywia.eu/s/9-wymiany-i-zwroty .    
2. By skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy wystarczy zapoznać się i postępować zgodnie z treścią informacji znajdujących się na stronie http://zywia.eu/s/9-wymiany-i-zwroty .

VI. Reklamacje

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Klientowi Towary wolne od wad fizycznych i prawnych. Wada fizyczna polega w szczególności na niezgodności Towaru z umową, polegającej w szczególności na:
a) Braku właściwości, które Towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,
b) Towar nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Klienta, w tym w szczególności w opisie zamieszczonym w Sklepie,
c) Towar nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia Towaru,
d) Towar został Klientowi wydany w stanie niezupełnym.
2. Jeżeli Towar ma wady lub został uszkodzony podczas dostawy, Klient jest uprawniony do jego przesłania wraz z pisemną reklamacją, pocztą na adres Sprzedawcy wskazany na wstępie Regulaminu w pkt. I.4., przy czym koszty przesyłki ponosi Sprzedawca. Sprzedawca prosi Klientów, aby reklamacja obejmowała możliwie dokładny opis wady, wskazanie, w jaki sposób Klient żąda załatwienia reklamacji oraz fakturę lub paragon. Sprzedawca zapewnia, że w razie potrzeby zwróci się do Klienta o uzupełnienie reklamacji, jeśli zajdzie taka potrzeba. Ewentualne dodatkowe zapytania lub prośby ze strony Sprzedawcy będą miały na celu wyłącznie dobro Klienta jak i najlepszy oraz najszybszy sposób załatwienia zgłoszonej przez Klienta reklamacji i nie mają wpływu na termin udzielania odpowiedzi na złożoną reklamację.
3. Klient może żądać wymiany wadliwego Towaru na wolny od wad lub dokonania jego naprawy. 
4. Sprzedawca jest zobowiązany wymienić Towar wadliwy lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych uciążliwości dla Klienta.
5. Jeżeli Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta nie usunie wady lub nie wymieni Towaru na nowy - wolny od wad - Klient jest uprawniony do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny lub odstąpieniu od umowy. Postanowienie nie znajduje zastosowania w stosunkach pomiędzy Sprzedawcą a Klientami niebędącymi konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. 
6. Sprzedawca udzieli odpowiedzi na Reklamację złożoną przez Klienta będącego konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, w pozostałych przypadkach w terminie 30 dni. 
7. Sprzedawca odpowiada względem Klienta na zasadach określonych powyżej:
a) w stosunku do Klientów będących konsumentami w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat, a Sprzedawca zostanie o niej poinformowany nie później niż w terminie 1 roku od dnia wykrycia wady,
b) w stosunku do Klientów nie będących konsumentami, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem 6 miesięcy, a Sprzedawca zostanie o niej poinformowany nie później niż w terminie 1 miesiąca od dnia wykrycia wady,
8. Jeżeli Sprzedawca nie rozpatrzy reklamacji zgodnie z oczekiwaniami Klienta, Klient może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu, Klient może według swojego wyboru:
a) zwrócić się z wnioskiem do właściwego wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej o wszczęcie bezpłatnego postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu,
b) w sprawach, gdzie wartość przedmiotu sporu nie przekracza 10.000,00 zł zwrócić się o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy właściwym wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej,
c) zwrócić się po bezpłatną poradę do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów, który w imieniu Klienta może wystąpić do Sprzedawcy w celu ugodowego zakończenia sporu lub na rzecz Klienta wytoczyć powództwo przeciwko Sprzedawcy.
9. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z określonych w ppkt a) - c) powyżej pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej i powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, a także organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona praw konsumentów. 
10. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

VII. Postanowienia końcowe

1. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia z bazy danych Sprzedawcy.
2. Klient składając zamówienie oświadcza, iż wszelkie informacje podane przez niego w zamówieniu są zgodne z rzeczywistym stanem faktycznym.
3. Sprzedawca może przeprowadzać, zmieniać i odwoływać akcje promocyjne, co nie będzie miało żadnego wpływu na wcześniej złożone i/lub realizowane na rzecz Klientów zamówienia.
4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w sklepie internetowym pod adresem http://zywia.eu/s/2-regulamin i obowiązuje przez czas nieoznaczony oraz znajduje zastosowanie wyłącznie do umów zawartych po dniu 25 grudnia 2014 roku. 
5. Wszelkie skargi i problemy można zgłaszać do Sprzedawcy na adres: kontakt@zywia.eu.
6. Wszelkie spory, które ewentualnie zaistnieją pomiędzy Stronami na podstawie lub w związku z umową zawartą pomiędzy Stronami na podstawie Regulaminu, Strony zobowiązują się rozstrzygnąć polubownie. W przypadku braku porozumienia, spory pomiędzy Stronami będzie rozstrzygał wyłącznie właściwy rzeczowo sąd powszechny z siedzibą w Jaśle (to postanowienie nie ma zastosowania do Klientów będących konsumentami w rozumieniu Kodeksu cywilnego).
7. Każdy użytkownik Internetu ma prawo pobrać treść Regulaminu w formacie do wydruku ze strony internetowej http://zywia.eu/s/2-regulamin i zapisać go na własnym nośniku.